Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.biesczadownia.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu są informacją handlową. 

3. Właścicielem Sklepu jest: Krzysztof Kaczmarek Biesczadownia  ul. Nowa 24 41-215 Sosnowiec  REGON: 362147955 NIP: 6443233918

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny towarów podane w Sklepie są cenami brutto.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Stan dostępnych towarów jest uaktualniany na bieżąco, a w przypadku zaistnienia sytuacji wyczerpania zapasów zamówionego towaru dostawca niezwłocznie powiadomi o tym zamawiającego. 

9. Wszystkie przedmioty wykonywane są ręcznie.  Sklep zastrzega, iż z uwagi na charakter rękodzieła mogą występować drobne, minimalne różnice w kształcie, kolorze itp. W przypadku wykonywania na zamówienie kilku sztuk tego samego przedmiotu.     

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.biesczadownia.pl za pomocą formularza zamówień. 

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu. 

3. Zamówienia są realizowane według kolejności ich wpłynięcia.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w mailu zwrotnym lub telefonicznie.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

7. W celu złożenia zamówienia kupujący jest zobowiązany podjąć następujące kroki:

a. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez klikniecie ikony „do koszyka”. 

b. Z widoku koszyka jest możliwość zwiększenia ilości zamawianego produktu, poprzez zmianę liczby w rubryce „ilość” zatwierdzając czynność ikoną zapisz. 

c. Koszyk ma również opcję „zapamiętaj koszyk” która umożliwia zachowanie wybranych produktów przez 72 godziny.

d. Po kliknięciu ikony „zamów” klient przechodzi do formularza zamówień. 

e. W formularzu zamówienia kupujący wypełnia wolne pola.

f. Klient Wybiera sposób dostawy i płatności.

g. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji regulaminu poprzez zaznaczenie przeznaczonego to tego celu pola 

h. Po kliknięciu ikony „zamów” formularz zostaje wysłany.

i. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 h potwierdza jego otrzymanie.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Sklep realizuje złożone zamówienia w dni robocze w godzinach 8-16. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w najbliższy dzień roboczy.

2. Okres przygotowania zlecenia do wysyłki w  przypadku zamówienia przedmiotu dostępnego trwa do 2 dni roboczych. 

3. Wysyłka produktu następuję po zaksięgowaniu wymaganej kwoty na koncie sprzedawcy.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Kupujący ma do wyboru następujące metody  dostawy produktów objęte zamówieniem:

6. -Paczkomaty inpost – 12,00zł

7. -Przesyłka kurierska - 23,00zł

8. -Odbiór osobisty - 0,00zł

9. -Paczka pocztowa priorytetowa -31,00zł

10. Przy niewymiarowych produktach i niestandardowych rozmiarach przesyłki lub zwiększonej ilości produktów koszty wysyłki są kalkulowane indywidualnie.

11. Orientacyjny czas dostawy.

a. Na czas dostawy ma wpływ okres przygotowania produktu do wysyłki oraz okres dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub pocztę.

b. W przypadku wysyłki produktu dostępnego okres przygotowania do wysyłki wynosi 2 dni robocze i jest liczony od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności 

c. Czas wytworzenia oraz dostarczenia produktu wykonywanego na zamówienie jest ustalony indywidualnie do każdego zamówienia

12. Sklep uznaje następujące formy płatności:

-w przypadku odbioru osobistego: płatność przy odbiorze

-w przypadku wysyłki: przelew na rachunek sprzedawcy

Dane do przelewu:

Krzysztof Kaczmarek Biesczadownia

ING Bank Śląski 90 1050 1214 1000 0090 6481 3000

Tytuł przelewu: numer identyfikacyjny zamówienia. 

IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.  W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w tym w zakresie:

a. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

V. REKLAMACJA

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu  towaru oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego (przesyłanego wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar  zabezpieczając go przed uszkodzeniem wraz z dowodem sprzedaży oraz oryginałem formularza reklamacyjnego.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.